Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Oblasti činnosti veľvyslanectva

Vonkajší pohľad na budovu Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na jeseň.

Budova Nemeckého veľvyslanectva Bratislava, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Článok

Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave je oficiálnym zastúpením Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike. Okruhy jeho pôsobenia zahŕňajú všetky oblasti bilaterálnych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom, pričom ústrednými témami sú zahraničná, bezpečnostná a európska politika, hospodárstvo a kultúra. Najdôležitejším cieľom pôsobenia veľvyslanectva je podpora priateľských a dobrých susedských vzťahov medzi našimi krajinami.

Politický referát

Vnútorný pohľad na plenárnu zasadaciu sálu Nemeckého spolkového snemu so šedým orlom.
Plenárna zasadacia sieň Nemeckého spolkového snemu© dpa

V kompetencii politického referátu veľvyslanectva sú všetky otázky týkajúce sa politickej spolupráce medzi Nemeckom a Slovenskou republikou. Referát udržiava kontakty s predstaviteľmi vlády, členmi parlamentu, politickými stranami ako aj expertmi a zástupcami občianskej spoločnosti.

Pravidelne podáva Spolkovému ministerstvu zahraničných vecí a spolkovej vláde správy o slovenskej vnútornej a zahraničnej politike a pripravuje bilaterálne rozhovory a rokovania. Mimoriadny význam má pritom spolupráca so Slovenskou republikou v EÚ a NATO ako aj v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a v Organizácii spojených národov (OSN). Politický referát má taktiež na starosti protokolárne záležitosti, predovšetkým prípravu a realizáciu programov návštev na najvyššej úrovni.

Pracovník poverený európskymi záležitosťami na veľvyslanectve má vo svojej kompetencii všetky otázky týkajúce sa EÚ. Za týmto účelom je v kontakte s oficiálnymi inštitúciami v Slovenskej republike a informuje o aktuálnom dianí na Slovensku.

Vedúci referátu:
veľvyslankec Dr. Thomas Kurz
(zahraničná politika)

Poverený európskymi záležitosťami:
veľvyslanecký radca Dr. Michael Reuss, stály zástupca veľvyslanca
(EÚ a slovenská vnútorná Politika)

K téme „Politika“

Hospodársky referát

Pracovník Frauenhoferovho inštitútu pri obsluhe jednoramenného robota.
„Future Work Lab“ Fraunhoferovho inštitútu© dpa

Referent pre hospodárstvo zastupuje nemecké záujmy voči vládnym inštitúciám a združeniam v krajine svojho pôsobenia. Sleduje a analyzuje celkový hospodársky vývoj na Slovensku, podporuje vzájomné vzťahy medzi vládnymi inštitúciami, združeniami a podnikmi na Slovensku a udržiava kontakty s nemeckými investormi v krajine. Podporuje a sprevádza nemecké politické a hospodárske delegácie a v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a korešpondentom Germany Trade & Invest (GTAI) so sídlom v Prahe resp. s ich centrálami v Berlíne a Bonne poskytuje firmám informácie a pomoc.

Vedúci referátu:
veľvyslanecký radca Dr. Michael Reuss, stály zástupca veľvyslanca

Tlačový referát

Mikrofóny verejnoprávnych a súkromných médií na modrom pozadí.
Mikrofóny na tlačovú konferenciu off-record© dpa

Tlačový referát Nemeckého veľvyslanectva Bratislava informuje médiá a verejnosť na Slovensku o pozíciách spolkovej vlády, predovšetkým v bilaterálnom a regionálnom vzťahu a o Nemecku všeobecne.

Na dennú aktívnu prácu s tlačou a verejnosťou sa využívajú sociálne siete. Výstupy nemeckého veľvyslanectva nájdete tu:

Facebook

X

Instagram

Ďalšou úlohou tlačového referátu je pozorovanie médií na Slovensku a vyhodnocovanie ich spravodajstva.

Vedúci referátu:
Stefan Kruschke

Kultúrny referát

Okoloidúci sa pozerajú na žltého medveďa „Buddy Bär“ pred budovou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, ktorý je pomaľovaný nemeckými a slovenskými slovami a jeho predné laby sú v národných farbách oboch krajín.
Buddy Bär pred Nemeckým veľvyslanectvom Bratislava© Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Kultúrny referát Nemeckého veľvyslanectva koordinuje nemeckú zahraničnú kultúrnu a vzdelávaciu politiku (AKBP) na Slovensku a úzko spolupracuje pritom s inštitúciami, napr. s Goetheho inštitútom, s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) a Centrálnym úradom pre zahraničné školstvo (ZfA). Podporuje poznatky o nemeckom umení, nemeckej kultúre, nemeckom vzdelávaní a nemeckej vede.

Referát kultúry podporuje prehlbovanie kultúrnych vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou. K tomu patrí aj spolupráca s príslušníkmi nemeckej menšiny na Slovensku alebo podpora nemčiny ako cudzieho jazyka.

Kultúrny referát podporuje aj komunikáciu a priamy kontakt medzi ľuďmi z Nemecka a Slovenska – medzi žiakmi, študentmi, učiteľmi, vedcami, žurnalistami, bloggermi, umelcami, tvorivými ľuďmi, tvorcami kultúry, dobrovoľníkmi …

Vedúci referátu:
Stefan Kruschke

Právny a konzulárny referát

Otočný stojan s úradnými pečiatkami na kancelárskom stole.
Služby právneho a konzulárneho referátu© Photothek.de

Úlohou právneho a konzulárneho referátu,  „konzulárneho oddelenia“  Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, je poskytnovanie rád a pomoci  Nemcom na Slovensku. Je  v  mnohých právnych záležitostiach najdôležitejším kontaktným miestom pre  nemeckých občanov žijúcich na Slovensku. Právny a konzulárny referát veľvyslanectva pokytuje v rámci opatery zahraničným Nemcom širokú paletu služieb, či už v záležitostiach týkajúcich sa pasov, matričných listín, zmeny mena, štátneho občianstva, overovania alebo notárskych úloh, akými sú overovania vo veciach adopcie, dedičstva, priznania otcovstva alebo zverenia dieťaťa do starostlivosti. Patrí sem samozrejme aj pomoc Nemcom v prípade núdze a starostlivosť poskytovaná nemeckým väzňom. Pre iných ako nemeckých občanov je predovšetkých vízové oddelenie kontaktým miestom v otázkach vízových a pobytových. Popri servise pre občanov patrí k úlohám konzulárneho oddelenia aj pomáhať nemeckým inštitúciám a súdom v právnych konaniach so Slovenskom, ako aj a poskytovanie úradnej pomoci a právnych informácií.

Vedúci referátu:
Christin Abedrabuh

Oddelenie vnútornej správy

Červený kancelársky zakladač šikmo opretý o čierne kancelárske zakladače poukladané v rade pred modrým pozadím.
Hospodárska správa /administratíva© picture alliance

Oddelenie vnútornej správy zabezpečuje všetky vnútropodnikové úlohy veľvyslanectva. Patria sem organizačné, technické a bezpečnostné otázky ako aj administratíva veľvyslanectva a rezidencie, materiálové obstarávanie, personálne záležitosti, financie a komunikačné zariadenia. Vedúci oddelenia vnútornej správy sa označuje ako "kancelár" alebo "kancelárka".

Vedúci oddelenia vnútornej správy:
Martin Niggemann

Štáb pridelenca obrany

Vpredu visia tri vojenské vlajky. V pozadí neostro vidieť vojakov nastúpených na rozkaz.
Bundeswehr nástup pri vlajke© dpa

Štáb pridelenca obrany pracuje na vojensko-politických, vojenských, obranno-technických a zbrojársko-hospodárskych úlohách Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.

Ako vedúci štábu vojenského pridelenca má pridelenec obrany kontakt na slovenské ministerstvo ozbrojených síl a na slovenské ozbrojené sily v krajine.

K popredným úlohám pridelenca obrany patrí poradenstvo pre veľvyslanca vo všetkých bezpečnostných a vojensko-politických otázkach a spolupráca medzi slovenským ozbrojenými silami a Bundeswehrom.

Pridelenec obrany:  
podplukovník gšt. Rüdiger Heinrich

Ďalšie informácie o bezpečnostnej politike Spolkovej republiky Nemecko a k Bundeswehru nájdete na nasledujúcich stránkach:

Webová stránka Bundeswehru (v nemeckom jazyku)

Webová stránka Spolkového ministerstva obrany (v anglickom jazyku)

Webová stránka pozemné sily Spolková republika Nemecko (v anglickom jazyku)

Webová stránka vzdušné sily Spolková republika Nemecko (v nemeckom jazyku)

Webová stránka námorné ozbrojené sily Spolková republika Nemecko (v anglickom jazyku)

Webová stránka Operation IRINI (v anglickom jazyku)

Webová stránka spoločná podporná služba nemecké ozbrojené sily (v anglickom jazyku)

Webová stránka vojenská zdravotná služba nemecké ozbrojené sily (v anglickom jazyku)

Webová stránka kybernetické a informačné ozbrojené sily (v nemeckom jazyku)

Styční dôstojníci

Symbolický obrázok: zelený mobilný telefón pred bielo-modrou zemeguľou.
Styční dôstojníci Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave© Colourbox

Styčný dôstojník Spolkového kriminálneho úradu s pôsobnosťou pre Česko a Slovensko so sídlom v Prahe

Styčný dôstojník Spolkovej polície s pôsobnosťou pre Česko a Slovensko so sídlom v Prahe

Styčný dôstojník Colného kriminálneho úradu s pôsobnosťou pre Česko a Slovensko so sídlom v Prahe

Na začiatok stránky