Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Vyhlásenie k zbieraniu a používaniu osobných údajov

Článok

Nasledovné upozornenia slúžia pre Vašu informáciu, kedy a aké sa na týchto stránkach zbierajú údaje a ako s nimi zaobchádzame.

Vyhlásenie k zbieraniu a používaniu osobných údajov

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a jeho zahraničné zastupiteľstvá pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov s vážnosťou. Nasledovné upozornenia slúžia pre Vašu informáciu, kedy a aké sa na týchto stránkach zbierajú údaje a ako s nimi zaobchádzame. V súvislosti s vývojom týchto webových stránok môže nastať potreba prispôsobenia tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Preto Vám odporúčame si nasledovné upozornenia z času na čas znovu prečítať.

 

1.    Sledovanie/Zaznamenávanie

Pri každom prístupe používateľa na tieto webové stránky a pri každom otvorení nejakého súboru sa údaje o tomto kroku dočasne uložia a spracujú v zaznamenávacom súbore.
Sledovacie nástroje sú konfigurované tak, aby nezbierali žiadne osobné údaje používateľa.
Okrem toho sa Vaša IP adresa anonymizuje, takže používateľa nemožno ani ďalej sledovať. Pritom sa posledná okteta IP adresy vynuluje.
Sledovacie nástroje pracujú na vlastných serveroch v bezpečnej sieťovej zóne, certifikovanej Spolkovým úradom pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI) v Nemecku, takže žiadne sledované dáta nemôžu uniknúť mimo nej.
Okrem toho môžete prispôsobiť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby Vaša návšteva na týchto webových stránkach vôbec nebola zaregistrovaná a vyhodnocovaná (nastavenie Do-Not-Track). Sprostredkovaním nastavenia prehliadača sa webovej stránke signalizuje, či návštevník chce byť sledovačom zaznamenaný alebo nie.

Sledovač JavaScript zbiera nasledovné údaje:

•    hľadanie/request (názov hľadaného súboru), dátum a čas hľadania
•    druh prehliadača/verzia (napr.: Internet Explorer 11)
•    jazyk prehliadača (napr.: nemčina)
•    používaný operačný systém (napr.: Windows 10)
•    druh, model a značka prístroja
•    rozlíšenie obrazovky
•    používané prepojenia (plugins): (napr. Flash, Java)
•    referujúca adresa URL (predošlá navštívená stránka)
•    anonymizovaná IP adresa
•    krajina, región a mesto, odkiaľ pochádza hľadanie/request
•    sťahovania/Downloads
•    kliknutia
•    počet zaslaných formulárov (v závislosti od cieľových definovaní)

2.    Používanie cookies

Pri vstupe na jednotlivé stránky sa požívajú takzvané dočasné cookies (nazývané aj session cookies), aby sa uľahčila navigácia. Tieto session cookies nepoužívajú žiadne osobné údaje a stratia platnosť po ukončení vstupu. Techniky, ako napríklad Java-Applets alebo Active-X-Controls, ktoré umožňujú zisťovať prístupové správanie používateľa, nie sú používané.

3.    Používanie dobrovoľne oznámených údajov

Poštové adresy a e-mailové adresy, ktoré nám v rámci otázok alebo objednávok informačného materiálu oznámite, používame výlučne na korešpondenciu s Vami, resp. na zaslanie žiadanej objednávky.
Pokiaľ sa na týchto stránkach nachádza možnosť zadať osobné údaje (e-mailové adresy, mená, adresy) v online-formulároch, prebieha zadávanie týchto údajov zo strany používateľa výlučne na dobrovoľnom základe. Osobné údaje sa zbierajú len s Vaším vedomím a zvolením. Vaše údaje ukladáme na mimoriadne chránených serveroch v Nemecku. Prístup k nim je umožnený len niekoľkým zvlášť oprávneným osobám, ktoré sa zaoberajú technickou, obchodnou a redakčnou starostlivosťou o tieto servery.

4.    Sprostredkovanie osobných údajov tretím stranám

Údaje, ktoré sa pri kliknutí na webové stránky zaznamenali, alebo ktoré sa získali Vaším dobrovoľným zadaním, sa sprostredkujú tretím osobám len vtedy, ak Spolkovému ministerstvu zahraničných vecí vyplynie táto povinnosť zo zákona alebo súdneho rozhodnutia, alebo ak je ich odovzdanie v prípade útokov na internetovú štruktúru ministerstva nevyhnutné na právne alebo trestné stíhanie.
Pri objednávke publikácií oznamujeme Vašu adresu zásielkovej službe.
Sprostredkovanie na iné nekomerčné alebo komerčné účely neprebieha, predovšetkým nie na reklamné účely.

5.    Ochrana neplnoletých

Osoby vo veku menej ako 18 rokov by nám bez súhlasu rodičov alebo vychovávateľov nemali sprostredkovávať žiadne osobné údaje.

6.    Linky k webovým stránkam tretích poskytovateľov

Naša ponuka on-line obsahuje linky na webové stránky tretích osôb. Nemáme žiaden vplyv na to, či títo poskytovatelia obsahov on-line dodržiavajú ochranu osobných údajov.

7.    Upozornenia k ochrane údajov pre sociálne médiá

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí pristupuje k diskusii o ochrane údajov na sociálnych sieťach s veľkou vážnosťou a prosí Vás, aby ste si presne overovali, aké osobné údaje sociálnym sieťam o používaní našich stránok poskytujete.
Dôrazne Vás upozorňujeme, že sociálne siete údaje svojich používateľov (napr. osobné informácie, IP adresy, atď.) podľa svojich smerníc o používaní údajov ukladajú a využívajú na obchodné účely. Toto sa stáva aj vtedy, ak si na týchto stránkach kliknutím aktivujete social-media-feeds. O spracovaní údajov sociálnymi sieťami sa môžete informovať na nasledovných stránkach: Facebook, Twitter, Youtube (Google).
Spolkové ministerstvo zahraničných vecí nemá žiaden vplyv na zbieranie údajov a ich ďalšie používanie sociálnymi sieťami. V akom objeme, na akom mieste a na aké obdobie sa tieto údaje ukladajú, do akej miery siete plnia svoju povinnosť vymazávania, aké vyhodnocovania a prepojenia sa s údajmi vykonávajú a komu sa údaje ďalej sprostredkúvajú, nie je pre nás rozpoznateľné.
Ak nechcete, aby sociálne siete cez Vašu komunikáciu na našich stránkach získali osobné údaje, mali by ste s nami nadviazať kontakt inou cestou, napríklad cez kontaktný formulár na tejto internetovej stránke.

8.    Vaše práva

Kedykoľvek máte právo získať bezplatnú informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sme o Vás uložili. Okrem toho máte právo na opravu týchto údajov. Každé Vami udelené zvolenie k používaniu osobných údajov môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna odvolať. Navyše, zakaždým môžete použitie Vašich údajov nepovoliť. Odvolanie a nepovolenie môžete vyhlásiť elektronicky e-mailom alebo písomne. Pokiaľ osobné údaje nesmú byť viac uložené, máte právo na ich zmazanie.

Tu nájdete informácie o splnomocnencovi pre ochranu osobných údajov na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí:

https://www.auswaertiges-amt.de/en/datenschutz (v anglickom jazyku)

Na začiatok stránky