Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov podľa článku 13 GDPR

Článok

Nasledovné informácie ponúkajú prehľad o tom, kedy a aké údaje sa ukladajú na webovej stránke a ako ich využívame.

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a jeho zahraničné zastupiteľstvá spracúvajú osobné údaje v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov  (GDPR), Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG) a prípadnými ďalšími špeciálnymi zákonnými úpravami. Podľa článkov 13 a 14 GDPR je našou povinnosťou informovať Vás o spôsobe spracúvania osobných údajov a o Vašich právach. Preto by sme Vás týmto chceli informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky, pri kontaktovaní prostredníctvom nášho kontaktného formuláru,    e-mailom, telefonicky alebo poštou, ako aj pri odbere našich Newsletter.

1. Základné informácie

1.1 Zodpovednosť a splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Podľa § 2 Zákona o zahraničnej službe (GAD) tvoria Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (centrála) a jeho zahraničné zastupiteľstvá spoločne jeden spolkový úrad. 

Zodpovedný za spracúvanie osobných údajov podľa článku 4, Nr. 7 GDPR je:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin

Telefón: +49 (0)30 18 17-0 / Servis pre občanov: +49 (0)30 18 17-2000
Telefax: +49 (0)30 18 17-3402
Kontaktný formulár – Servis pre občanov


Splnomocnenca Spolkového ministerstva zahraničných vecí pre  ochranu osobných údajov môžete kontaktovať tu:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin

Telefón: +49 (0)30 18 17-7099
Telefax: +49 (0)30 18 17-5 7099
Kontaktný formulár – Splnomocnenec pre  ochranu osobných údajov


V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť aj na kontaktnú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na zahraničnom zastupiteľstve. Kontakt na túto osobu nájdete tu:

Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava
Hviezdoslavovo námestie 10
813 03 Bratislava
Slovenská republica

Kontakt s Nemeckým veľvyslanectvom Bratislava


1.2 Osobné údaje

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú, alebo identifikovateľnú fyzickú osobu.  Za identifikovateľnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá môže byť priamo, alebo nepriamo identifikovaná a to najmä prostredníctvom priradenia k určitému označeniu, ako napr. meno, určité priradené číslo, údaje o mieste na ktorom sa osoba zdržiava, alebo iné online - označenie.  (Čl. 4 Nr. 1 GDPR).

1.3 Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovného:

 • Čl. 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, pokiaľ ste Vy spracúvanie povolili (napr. pri odbere Newsletter),
 • Čl. 6 odsek 1 písmeno b) GDPR, pokiaľ je spracúvanie potrebné na plnenie zmlúv, alebo predzmluvných opatrení,
 • Čl. 6 odsek 1 písmeno c) GDPR, pokiaľ je spracúvanie potrebné na plnenie právnych záväzkov, ktorými je naša strana viazaná,
 • Čl. 6 odsek 1 písmeno d) GDPR, pokiaľ životne dôležité záujmy dotknutých osôb, alebo inej fyzickej osoby, vyžadujú spracovanie osobných údajov,
 • Čl. 6 odsek 1 písmeno e) GDPR v spojitosti s § 3 BDSG, pokiaľ je spracovanie nutné pri plnení úloh vo verejnom záujme, ktorými bola naša strana poverená, alebo pri výkone verejnej moci (napr. pri odpovediach na  kontaktné žiadosti). K verejným úlohám Spolkového ministerstva zahraničných vecí a jeho zahraničných zastupiteľstiev patria najmä aj vzťahy s verejnosťou a poskytovanie informácií o Spolkovej republike Nemecko v zahraničí (§ 1 Zákona o zahraničnej službe  – GAD).

2. Spracúvanie údajov v súvislosti s návštevou tejto internetovej stránky

2.1 Sledovanie/zaznamenávanie údajov

Pri každom prístupe používateľa na tieto webové stránky a pri každom otvorení nejakého súboru sa údaje o tomto kroku dočasne uložia a spracujú v zaznamenávacom súbore.

Tracking Tool „matomo“ , ktorý sa používa pri analýze používania, je konfigurovaný tak, že sa nezaznamenávajú žiadne osobné údaje používateľa. Okrem toho sa Vaša IP adresa anonymizuje, takže používateľa nemožno ani ďalej sledovať.

Sledovacie nástroje pracujú na vlastných serveroch v bezpečnej sieťovej zóne, certifikovanej Spolkovým úradom pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI) v Nemecku, takže žiadne sledované údaje nemôžu uniknúť mimo nej.

Okrem toho môžete prispôsobiť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby Vaša návšteva na týchto webových stránkach vôbec nebola zaregistrovaná a vyhodnocovaná (nastavenie Do-Not-Track). Sprostredkovaním nastavenia prehliadača sa webovej stránke signalizuje, či návštevník chce byť sledovačom zaznamenaný alebo nie.

Aby ste sa dozvedeli, ako máte pri Vašom prehliadači postupovať, zadajte napr. do vyhľadávača: „Do not track aktivovať [názov Vášho prehliadača]“

Sledovač JavaScript zbiera nasledovné údaje:

 • hľadanie/request (názov hľadaného súboru), dátum a čas hľadania
 • druh prehliadača/verzia (napr.: Firefox 115.0)
 • jazyk prehliadača (napr.: nemčina)
 • používaný operačný systém (napr.: Windows 11)
 • druh, model a značka prístroja
 • rozlíšenie obrazovky
 • používané prepojenia (plugins): (napr. Flash, Java)
 • referujúca adresa URL (predošlá navštívená stránka)
 • anonymizovaná IP adresa
 • krajina a región, odkiaľ pochádza hľadanie/request
 • sťahovania/Downloads
 • kliknutia
 • počet zaslaných formulárov (v závislosti od cieľových definovaní)

2.2 Session cookies

Pri vstupe na jednotlivé stránky sa požívajú takzvané dočasné cookies (nazývané aj session cookies), aby sa uľahčila navigácia. Tieto session cookies nepoužívajú žiadne osobné údaje a stratia platnosť po ukončení vstupu. Aj pri využívaní tzv. nákupného košíka sa využívajú cookies, ktoré takisto po ukončení vstupu stratia platnosť.

Techniky, ktoré umožňujú zisťovať prístupové správanie používateľa, sa nepoužívajú.

2.3 Využívanie sociálnych médií

Momentálne využívame nasledovné sociálne siete (plug-ins): Facebook, Twitter, Instagram a Youtube (Google). Využívame pritom metódu tzv. dvojitého kliknutia. To znamená, že keď navštívite našu stránku, Vaše osobné údaje v zásade nie sú k dispozícii poskytovateľom sociálnych sietí (plug-ins). Iba v prípade, ak ďalej kliknete na aktiváciu sociálnych sietí, Vaše osobné údaje sa prenesú príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete a tam sa uložia (pri amerických poskytovateľoch je to v USA). Sociálne siete využívame, aby sme interakciou s Vami a inými používateľmi urobili našu informačnú ponuku zaujímavejšou. 

Výslovne Vás upozorňujeme na to, že sociálne siete údaje o svojich užívateľoch ukladajú v súlade s ich smernicami o využívaní údajov a využívajú ich na obchodné účely (napr. osobné informácie, IP adresy, atď. ). O spracovaní údajov sociálnymi médiami sa môžete informovať cez nasledovné stránky:

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google)

Na uchovávanie a ďalšie využívanie  údajov na sociálnych sieťach nemáme vplyv. Nevieme zistiť, v akom rozsahu, na ktorom mieste a ako dlho sa tieto údaje uchovávajú a či siete dodržiavajú povinnosť  odstraňovania týchto údajov, ani to, ako sa tieto údaje vyhodnocujú, alebo spájajú s ďalšími údajmi, prípadne komu sa ďalej poskytujú.

Preto Vás prosíme, aby ste si presne premysleli, ktoré osobné údaje dáte k dispozícii sociálnym sieťam prostredníctvom našej stránky. Ak nechcete, aby mali sociálne siete prostredníctvom Vašej komunikácie s našou stránkou dosah na Vaše údaje, zvoľte inú formu kontaktu s nami, napríklad prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke.

2.4 Google Maps

Naša webová stránka je prepojená so službou „Google Maps“ od prevádzkovateľa Google. Pri využívaní tejto služby (kliknutím na mapu), Google spracúva osobné údaje, najmä IP adresy a údaje o polohe užívateľa, ktoré však bez Vášho súhlasu nesmú byť uplatnené (spravidla  závisí od nastavení Vašich mobilných prístrojov).

Prevádzkovateľ služby:
Google Ireland Limited, Gortdon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Webová stránka

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Možnosť nesúhlasu (Opt-Out-Plugin)

3. Spracovanie osobných údajov v rámci kontaktu s nami

V prípade, že sa s nami skontaktujete, budú Vaše osobné údaje, ktoré nám dáte k dispozícii (meno, e-mailová adresa, prípadne Vaša adresa, telefónne a faxové číslo) a takisto obsahové informácie, spracované pre účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej žiadosti a uložené počas doby, ktorá vyplýva z platného „Spoločného obchodného poriadku spolkových ministerstiev“ (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien - GGO) a ktorý dopĺňa „Smernica o registratúre“ (Registraturlichlinie).

Pokiaľ vybavenie Vašej žiadosti nespadá do našich kompetencií, sme oprávnení bez Vášho ďalšieho súhlasu a za dodržania ochrany osobných údajov, Vašu žiadosť postúpiť príslušnému krajinskému, alebo spolkovému úradu, pokiaľ sa dá predpokladať, že  je to vo Vašom záujme a pokiaľ tým nie sú dotknuté citlivé osobné údaje – Čl. 6 odsek 1 písmeno e) GDPR, v spojení s  § 3 BDSG, § 25 odsek 1, v spojení s § 23 odsek 1 Nr. 1 BDSG.

4. Odber Newsletter

Pokiaľ máte záujem dostávať najnovšie informácie, tlačové informácie Spolkového ministerstva  zahraničných vecí, alebo informácie týkajúce sa cestovania a bezpečnosti, môžete odoberať niektorý z našich Newsletter.

Prihlásiť sa môžete postupom tzv. „Double-opt-in“. To znamená, že po Vašom prihlásení Vám pošleme e-mail na adresu, ktorú ste zadali, ktorým Vás vyzveme potvrdiť, že si prajete odber  Newsletter. Až po Vašom potvrdení bude pre účely zasielania Newsletter Vaša e-mailová adresa uložená. Pokiaľ Vaše prihlásenie do 24 hodín nepotvrdíte, budú Vaše údaje automaticky odstránené.

Váš súhlas s odoberaním Newsletter môžete kedykoľvek zrušiť a odber odhlásiť. Toto môžete urobiť cez link uvedený v každom e-maily ktorým sa zasiela Newsletter.

5. Objednávka tlačových produktov

Ak máte záujem objednať cez našu webovú stránku brožúry, letáky a iné tlačené materiály, potrebujeme od Vás nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • ulica a číslo domu
 • smerové číslo a mesto
 • e-mailová adresa

Pokiaľ Vašu objednávku nemôžeme spracovať celú vo vlastnej réžii, postúpime Vaše údaje tretej strane (distribučnej firme, príp. inej inštitúcii, ktorá rozosiela objednaný materiál). Právny základ pre spracovanie Vašich údajov tvorí Váš súhlas podľa Čl. 6 odsek 1 písmeno a) GDPR. Pokiaľ uvedené údaje nebudú k dispozícii, nebude možné objednávku spracovať.

Vaše údaje budú 90 dní od vybavenia objednávky zmazané.

6. Podujatia, styk s médiami a verejnosťou

V rámci svojej činnosti organizujú alebo spoluorganizujú Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a jeho nemecké zahraničné zastupiteľstvá rôzne podujatia.

Pri príprave pozvánok na tieto podujatia sa spracúvajú osobné údaje (meno, adresa, atď). Využívajú sa pritom rôzne komunikačné cesty, napr. formuláre, webové formuláre, e-mail, telefón, alebo vizitky. 

Aké osobné údaje nám budú pritom dané k dispozícii, vyplýva z príslušného formuláru, príslušnej zadávacej masky, prípadne z konkrétnej komunikácie.

6.1 Údaje o sprevádzajúcich osobách

Pri príprave podujatí sa spracúvajú aj údaje o osobách, ktoré pozvané osoby sprevádzajú. Na tieto osoby sa – takisto ako na všetky ostatné osoby, ktoré dávajú k dispozícii svoje údaje – vzťahujú práva dotknutých osôb, uvedené v bode 7.

6.2 Získavanie údajov z verejne dostupných zdrojov

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí získava a spracúva aj údaje z verejne dostupných zdrojov, napríklad z webových stránok príslušných osôb, alebo z verejne dostupných zoznamov.

6.3 Ďalší postup pri získavaní údajov

Osobné údaje neposkytujeme nedovolene tretej strane, ale ich uchovávame a spracúvame len interne, na účely organizácie podujatí (napríklad na vytvorenie zoznamu hostí, pri vstupnej kontrole, atď.) Tieto údaje môžeme poskytnúť nášmu dodávateľovi služieb, ktorého sme poverili takýmto spracovaním údajov  a ktorý ich smie spracovávať len interne.   

Pri niektorých podujatiach môžeme vystupovať popri kooperačnom partnerovi ako spoluorganizátor. V týchto prípadoch získané údaje dávame k dispozícii nášmu kooperačnému partnerovi, ktorý ich smie využiť výlučne na účely organizácie podujatia. Kto je takýmto kooperačným partnerom, bude oznámené separátne v rámci prípravy konkrétneho podujatia.

Údaje budú uložené len do doby, ktorá je potrebná pre organizáciu podujatia, alebo pri plnení našich pracovných úloh v rámci styku s verejnosťou. 

Ako adresát takýchto zásielok/pozvánok môžete kedykoľvek odmietnuť ich doručovanie.

6.4 Snímky

Na účely práce Spolkového ministerstva zahraničných vecí s médiami a verejnosťou, sú na podujatiach a rôznych stretnutiach zhotovované fotografie, ktoré sa potom zverejňujú a na ktorých možno prípadne spoznať Vašu osobu.  Zhotovenie takýchto fotografií a ich zverejnenie môžete odmietnuť. V takomto prípade sa prosím obráťte priamo na fotografa a na vyjadrenie Vášho nesúhlasu využite hore uvedené kontaktné údaje. 

Upozorňujeme, že na snímky zástupcov žurnalistov a médií nemáme vplyv. Títo nesú v zmysle GDPR zodpovednosť samostatne.

7. Vaše práva

7.1 Vaše práva voči nám, v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov,  sú nasledovné:

 • Právo na informáciu, Čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu, Čl. 16 GDPR
 • Právo na vymazanie („Právo na zabudnutie“), Čl. 17 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracovania, Čl. 18 GDPR
 • Právo na prenos údajov, Čl. 20 GDPR
 • Právo na nesúhlas so spracovaním, Čl. 21 GDPR

7.2

Pokiaľ sa spracovanie Vašich osobných údajov uskutočňuje s Vašim súhlasom (napr. odber Newsletter), máte právo takéto spracovanie kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť. Zrušenie sa nevzťahuje na právoplatné spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňovalo s Vašim súhlasom pred jeho zrušením (Čl. 7 odsek 3 GDPR).

7.3

Okrem hore uvedeného, máte právo podať na nás v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sťažnosť na príslušnom úrade, v ktorého kompetencii je ochrana osobných údajov (Čl. 77 GDPR). Pre Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a jeho zahraničné zastupiteľstvá je príslušný nasledovný úrad:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn

Nemecko


Na začiatok stránky