Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Vízum za účelom zlúčenia rodiny, prijatia do zamestnania a štúdia v Nemecku

Článok

Všeobecné pokyny

Vaša žiadosť o vízum môže byť prijatá až vtedy, keď predložíte kompletné podklady. Podklady sa predkladajú v originali s dvomi kópiami. Upozorňujeme, že žiadosť na veľvyslanectve si treba podať osobne. Zaslanie podkladov k žiadosti poštou nie je možné. Prosíme, aby ste predložili 2 úlpne a čitateľne vyplnené formuláre.

Za spracovanie žiadosti o vízum sa platí poplatok vo výške 75,- euro. Poplatok sa účtuje pri podaní žiadosti v hotovosti. Ide o poplatok za spracovanie žiadosti. Nárok na vrátenie poplatku v prípade zamietnutia alebo stiahnutia žiadosti nevzniká.

Za spracovanie žiadosti o vízum za účelom zlúčenia rodiny s občanom Nemecka alebo EU-štátov sa poplatok neplatí. Taktiež študenti, ktorí poberajú štipendium z nemeckých štátnych prostriedkov (DAAD, ERASMUS), neplatia za žiadne poplatky.

Žiadosti sa posielajú na príslušný cudzinecký úrad resp. kompetentnú spolkovú pracovnú agentúru, ktorá k nim zaujme stanovisko. Doba spracovania sa pohybuje spravidla v rozmedzí 4-6 týždňov, v niektorých prípadoch sa však môže predĺžiť aj na niekoľko mesiacov. Akonáhle príde rozhodnutie, bude žiadateľ obratom informovaný.

A) Vízum za účelom zamestnania

Podklady k žiadosti

 • pracovná zmluva, dôkazy o kvalifikácii alebo prísľub zamestnania
 • cestovný pas (platný minimálne ešte šesť mesiacov po skončení platnosti víza)
 • 2 aktuálne biometrické fotografie
 • slovenské povolenie na pobyt (platné minimálne ešte šesť mesiacov po skončení platnosti udeleného víza)
 • dôkaz o nemocenskom poistení v Nemecku

B) Vízum za účelom zlúčenia rodiny pre manžela/-ku nemeckého štátneho občana, občana tretích krajín žijúceho v Nemecku alebo občana EU žijúceho v Nemecku

Podklady k žiadosti

 • certifikát o znalosti nemčiny ako cudzieho jazyka skupiny A1 (neplatí pre zlúčenie rodiny so štátnym občanom EU)
 • cestovný pas (platný minimálne ešte šesť mesiacov po skončení platnosti víza)
 • 2 aktuálne biometrické fotografie
 • slovenské povolenie na pobyt (platné minimálne ešte šesť mesiacov po skončení platnosti udeleného víza)
 • doklad totožnosti manžela/-ky (2 kópie)
 • potvrdenie o príjme/výplatná páska a nájomná zmluva v Nemecku žijúceho manžela/-ky
 • potvdenie o hlásení k pobytu manžela/-ky v Nemecku s osobnými údajmi
 • sobášny list
 • pri bývalých manželstvách a rozvodoch:
  • nemecký rozsudok o rozvode s vyznačením dátumu nadobudnutia právoplatnosti alebo
  • uznanie rozvodu v zahraničí nemeckým súdom

C) Vízum za účelom štúdia v Nemecku

Podklady k žiadosti

 • cestovný pas (platný minimálne ešte šesť mesiacov po skončení platnosti víza)
 • 2 aktuálne biometrické fotografie
 • slovenské povolenie na pobyt (platné minimálne ešte šesť mesiacov po skončení platnosti udeleného víza)
 • potvrdenie o prijatí na štúdium od nemeckej univerzity alebo vysokej školy
 • dôkaz o finacovaní štúdijného pobytu vo výške minimálne 861,- euro mesačne; dôkaz možno predložiť:
  • formou záväzného prehlásenia alebo
  • vkladom potrebnej sumy na viazaný účet v Nemecku
  • nemocenské poistenie
  • aktuálne potvrdenie o štúdiu s údajom o šúdijnom smere a školskom roku

Upozornenie na právo mobility podľa študentskej smernice 2004/114/EG:

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí už boli prijatí na štúdium na Slovensku, majú nárok na vstup a pobyt v Nemecku za účelom pokračovania začatého štúdia a doplnenia vedomostí v podobnom odbore, ak sa v rámci ich štúdijného programu v prvej členskej krajine EU zaviažu, vykonať istú časť ich štúdia vo vzdelávacom zariadení inej krajiny EU účastou na výmennom programe medzi členskými krajinami EU alebo ak sú prijatí na štúdium na Slovensku na po dobu minimálne dvoch rokov.


V niektorých prípadoch je potrebné doložiť aj doplňujúce podklady.


Na začiatok stránky