Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Používateľské upozornenie

Článok

Prosím, všimnite si upozornenia pre používateľov:

Používateľské upozornenie

1. Súhlas / Dispozícia webovej stránky

Používaním webovej stránky dáva používateľ svoj súhlas s nasledovnými podmienkami používania.
Dispozícia webovej stránky nezakladá žiadne nároky na používanie do budúcna. Vydavateľ môže obsahy webovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, skrátiť, doplniť a/alebo zmazať, resp. ukončiť jej prevádzku.
Používanie webovej stránky podlieha nemeckým právnym predpisom.

2. Vylúčenie záruky

Používanie stránky je na vlastné riziko. Vydavateľ neručí za škody v súvislosti s prístupom a/alebo používaním tejto stránky. Výnimkou sú škody, zapríčinené hrubou nedbalosťou vydavateľa.

3. Vlastnícke práva

Obsah webovej stránky, predovšetkým texty, obrazový materiál a všetky multimediálne elementy a obsahy sú chráneným vlastníctvom. Všetky práva k obsahom sú vyhradené.

4. Preverovanie obsahu

a)   Vlastný obsah

Všetok obsah webovej stránky bol starostlivo preverený. Napriek tomu nemožno výskyt chýb úplne vylúčiť. Nedá sa preto garantovať úplnosť, správnosť a aktuálnosť obsahu. Prípadné právne upozornenia, odporúčania a informácie sú nezáväzné; právne poradenstvo sa neposkytuje. Pokiaľ tieto stránky obsahujú právne predpisy, úradné upozornenia, odporúčania alebo informácie, sú podávané podľa najlepšieho vedomia a s čo najväčšou starostlivosťou. Pri nezrovnalostiach platí však výlučne aktuálna úradná verzia, zverejnená príslušným oznamujúcim úradom.

b)    Obsah iných poskytovateľov

Linky k obsahom poskytovateľov mimo oblasti zodpovednosti vydavateľa boli vytvorené podľa najlepšieho vedomia a s čo najväčšou starostlivosťou. V čase zriadenia linkov nebol zreteľný žiaden protiprávny obsah. Vydavateľ prelinkovaný obsah iných poskytovateľov nepovažuje za vlastný a nenárokuje si jeho vlastníctvo. Neručí za úplnosť a správnosť prelinkovaného obsahu a nemá vplyv na aktuálnu ani budúcu úpravu tohto prelinkovaného obsahu. Za protiprávny, chybný alebo neúplný obsah ručí výlučne poskytovateľ prelinkovaného obsahu. Uvedené platí aj pre obsah tretích obsahov, ktoré sú technicky integrované do webovej stránky a sú ako také označené.

Pokiaľ sú na webovú stránku naviazané kartové materiály iných poskytovateľov, vydavateľ tieto údaje (označenia, ohraničenia atď.) vyslovene nepovažuje v každom prípade za vlastné. Nepreberá sa záruka za tieto údaje.

c)    Hlásenie chýb

Pokiaľ obsah webovej stránky alebo linky k obsahu iných poskytovateľov dávajú dôvod na reklamáciu, prosí internetová redakcia o oznámenie. Oznámte nám, prosím tiež, ak naše vlastné obsahy nie sú napísané bezchybne, aktuálne, úplne alebo zrozumiteľne. Použite na to, prosím, náš kontaktný formulár.

5. Ochrana údajov

Zbieranie, rozširovanie a používanie osobných údajov robí vydavateľ výlučne v súlade s upozorneniami o ochrane osobných.

Príbuzné obsahy

Na začiatok stránky