Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Entering Germany from Ukraine / Einreise nach Deutschland aus der Ukraine

A Brandenburgi Kapu az ukrán nemzeti színekkel megvilágítva

A Brandenburgi Kapu az ukrán nemzeti színekkel megvilágítva, © picture alliance / Geisler-Fotopress

Artikel

український

Інформація для біженців з України

Біженці з України можуть знайти всю необхідну інформацію на єдиній інформаційній платформі www.germany4ukraine.de. Згодом через цю платформу можна буде також запроваджувати процедуру з отримання посвідки про право перебування з метою тимчасового захисту.

Через війну в Україні тимчасовий захист у Німеччині наразі на два роки можуть отримати такі категорії громадян:

 1. громадяни України, які перебували в Україні до 24.02.2022 року, а також найближчі члени їхньої родини;
 2. особи без громадянства й громадяни інших країн, які до 24.02.2022 року мали в Україні міжнародний або рівноцінний національний статус біженця та національний захист, а також найближчі члени їхніх родин;
 3. особи без громадянства й громадяни інших країн, які можуть надати документальні докази того, що до 24.02.2022 року вони легально перебували в Україні на основі виданої за українським законодавством посвідки про право на постійне проживання, та які не можуть безпечно й на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження;
 4. громадяни інших країн, якщо вони можуть довести, що станом на 24.02.2022 року вони перебували в Україні на легальних засадах і не лише з метою короткостроково перебування, та які не можуть безпечно й на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження.

Візи для в’їзду до Німеччини для біженців з України

Особи, які станом на 24.02.2022 року перебували в Україні, можуть зараз в’їжджати до Німеччини без візи і перебувати в Німеччині.

Громадяни України з біометричним паспортом мають можливість безвізового в’їзду до Німеччини. Зараз право на безвізовий в’їзд до Німеччини і перебування там мають також громадяни України без біометричного паспорту. Це поширюється також на ті випадки, коли вони 24.02.2022 року тимчасово знаходилися за межами України, але станом на 24.02.2022 року мали місце постійного проживання або переважно перебували на території України. Це стосується також біженців, визнаних в Україні в рамках Женевської Конвенції про статус біженців, а також осіб, які знаходяться в Україні під міжнародним або еквівалентним національним захистом.

Громадяни третіх країн, які перебували в Україні станом на 24.02.2022 року, також мають наразі можливість в’їжджати до Німеччини і знаходитися там без візи.

Ці положення мають поки що чинність до 31.05.2023 року.

Громадянам третіх країн, які постійно проживають в Україні на підставі української посвідки про право перебування, а також членам їхніх родин з громадянством України, які станом на 24.02.2022 перебували за межами України, рекомендується звертатися до візового відділу індивідуально.

русский

Информация для людей из Украины, нуждающихся в защите

Информация для людей из Украины, нуждающихся в защите, собрана на центральной платформе www.germany4ukraine.de. На этой платформе вскоре также можно будет подать заявку на получение разрешения на пребывание для временной защиты на территории Германии.

В связи с войной в Украине следующие лица могут получить временную защиту в Германии изначально на 2 года:

 1. граждане Украины, пребывавшие до 24 февраля 2022 г. в Украине, и их ближайшие члены семьи;
 2. лица без гражданства и граждане третьих государств, кроме Украины, и их ближайшие члены семьи, пользовавшиеся до 24 февраля 2022 г. международной защитой или равноценной защитой Украины;
 3. лица без гражданства и граждане третьих государств, кроме Украины, и их ближайшие члены семьи, которые могут предъявить доказательства того, что они легально находились на территории Украины до 24 февраля 2022 г. на основании предоставленного в соответствии с украинским законодательством действующего вида на постоянное место жительства и не имеющие возможности вернуться в страну или регион своего происхождения без опасности для жизни и на постоянной основе; и
 4. не граждане Украины, а граждане третьих государств, которые могут предъявить доказательства того, что легально находились на территории Украины не в ходе короткой поездки и не имеющие возможности вернуться в страну или регион своего происхождения без опасности для жизни и на постоянной основе.


Виза для въезда в Германию для людей из Украины, нуждающихся в защите

Лица, находившиеся 24 февраля 2022 г. на территории Украины, в данный момент могут въезжать в Германию и находиться на ее территории без визы.

Граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, могут въезжать в Германию без визы. В настоящее время граждане Украины, не имеющие биометрического паспорта, также могут въезжать в Германию и находиться на ее территории без визы. Данное правило также распространяется и на лиц, временно находившихся 24.02.2022 г. за пределами Украины, но являющихся ее резидентами или имеющих в Украине обычное место жительство.

То же самое относится к лицам, имеющим статус беженцев в Украине в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев, и к лицам, пользующимся международной защитой или равноценной защитой Украины.

Граждане третьих стран, находившиеся 24.02.2022 г. на территории Украины, также могут на текущий момент без визы въезжать в Германию и пребывать на ее территории.

По состоянию на текущий момент данное правило действительно до 31.08.2022 г.

Гражданам третьих стран, находившимся 24 февраля 2022 г. за пределами территории Украины, но постоянно проживающим на территории Украины на основании вида на постоянное место жительства, выданного украинским учреждением, члены семьи которых имеют украинское гражданство, рекомендуется обратиться в визовый отдел (посольства Германии).

English

Information for persons from Ukraine seeking protection

Persons from Ukraine who are seeking protection can find information on the central platform www.germany4ukraine.de. It will soon also be possible to initiate the procedure to receive a residence permit granting temporary protection in Germany via this platform.

As a result of the war in Ukraine, the following persons may receive temporary protection in Germany for an initial period of two years:

 1. Ukrainian nationals residing in Ukraine prior to 24 February 2022, and their immediate family members;
 2. Stateless persons and non-Ukrainian nationals with international or equivalent national protection in Ukraine prior to 24 February 2022, and their immediate family members;
 3. Stateless persons and non-Ukrainian nationals who can prove that they were legally resident in Ukraine prior to 24 February 2022 on the basis of a valid unrestricted residence permit issued under Ukrainian law and who are not in a position to return safely and permanently to their country or region of origin; and
 4. Non-Ukrainian nationals, if they can prove that they were legally resident in and not just temporarily visiting Ukraine on 24 February 2022 and who are not in a position to return safely and permanently to their country or region of origin.

Visa for entering Germany for persons from Ukraine seeking protection


Persons who were in Ukraine on 24 February 2022 can currently enter Germany and stay in Germany without a visa.

Ukrainian nationals holding a biometric passport can enter Germany without a visa. However, Ukrainian nationals who do not have a biometric passport can also enter Germany and stay there without a visa at present. This also applies if they were temporarily not in Ukraine on 24 February 2022 but had their place of residence there or were habitually resident there on 24 February 2022. The same applies to persons recognised as refugees in Ukraine under the Geneva Convention relating to the Status of Refugees and to those who enjoy international or equivalent national protection in Ukraine.

Nationals of third countries who were in Ukraine on 24 February 2022 can also currently enter Germany and stay in Germany without a visa.

This regulation will initially be in force until 31 May 2023.

Third-country nationals who are resident in Ukraine on the basis of a Ukrainian residence permit and whose family members are Ukrainian nationals, but who were not in Ukraine on 24 February 2022, are advised to contact the visa office.

Deutsch

Information für Schutzsuchende aus der Ukraine

Schutzsuchende aus der Ukraine finden Informationen gebündelt auf der zentralen Plattform www.germany4ukraine.de. Über diese Plattform kann in Kürze auch das Verfahren zum Erhalt eines Aufenthaltstitels zum vorübergehenden Schutz in Deutschland eingeleitet werden.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine können folgende Personen vorübergehenden Schutz in Deutschland für zunächst zwei Jahre erhalten:

 1. Ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten, und ihre engsten Familienangehörigen;
 2. Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz genossen haben, und ihre engsten Familienangehörigen;
 3. Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die nachweisen können, dass sie sich vor dem 24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren; und
 4. Nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige, wenn diese sich am 24. Februar 2022 nachweislich rechtmäßig und nicht nur zu einem vorübergehenden Kurzaufenthalt in der Ukraine aufgehalten haben und die nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.

Visa zur Einreise nach Deutschland für Schutzsuchende aus der Ukraine


Personen, die sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, können derzeit ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich in Deutschland aufhalten.

Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Pass können visumfrei nach Deutschland einreisen. Auch ukrainische Staatsangehörige ohne biometrischen Pass können jedoch derzeit visumfrei nach Deutschland einreisen und sich in Deutschland aufhalten. Dies gilt auch dann, wenn sie sich am 24.02.2022 vorübergehend nicht in der Ukraine aufgehalten haben, aber am 24.02.2022 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Ukraine hatten. Dasselbe gilt für in der Ukraine anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und für Personen, die in der Ukraine internationalen oder gleichwertigen nationalen Schutz genießen.

Auch Drittstaatsangehörige, die sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, können derzeit ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich in Deutschland aufhalten.

Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31.05.2023.

Drittstaatsangehörigen, die auf Grundlage eines ukrainischen Aufenthaltstitels in der Ukraine wohnhaft sind und deren Familienangehörige die ukrainische Staatsangehörigkeit haben, die sich aber am 24.02.2022 nicht in der Ukraine aufgehalten haben, wird die Kontaktaufnahme mit der Visastelle im Einzelfall empfohlen.

nach oben