Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

„Spoločne urobme Európu znovu silnou“ Nemecko preberá predsedníctvo v Rade EÚ

Logo nemeckého predsedníctva v 2. polroku 2020

Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ, © Bundesregierung

Článok

Od 1. júla preberá Nemecko na 6 mesiacov rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, tzv. predsedníctvo EÚ. Našim cieľom pre Európsku úniu je: vo vnútri solidarita a zomknutosť, navonok suverenita a schopnosť konať.

Po poslednom predsedníctve v roku 2007 preberá Nemecko predsedníctvo v Rade EÚ celkovo po 13. krát. Počas predsedníctva vedú zástupkyne a zástupcovia spolkovej vlády stretnutia a rokovania na všetkých úrovniach Rady, s výnimkou zahraničných vecí EÚ a dohliadajú na zachovanie kontinuity práce Európskej únie v Rade. Nemecko sa chce vzhľadom na pandémiu korony zamerať na hospodársku a sociálnu obnovu  a zároveň posunúť v strategicky dôležitých témach budúcnosti Európsku úniu ešte viac vpred: takými sú zmena klímy, migrácia a utečenci, právny štát a digitalizácia.

Minister zahraničných vecí Heiko Maas to vidí jasne:

"Pandémia korony zasiahla niektoré krajiny Európskej únie viac, niektoré menej, ale hospodárske a sociálne dôsledky  sa týkajú celej Európy. Cestu z krízy preto zvládneme len spoločne. Nemecko chce byť počas predsedníctva v Rade EÚ motorom a moderátorom. Našou úlohou bude stavať mosty a nachádzať riešenia, ktoré napokon poslúžia všetkým ľuďom v Európe.  Ako sme vo vnútri zomknutí a solidárni, tak musíme byť navonok suverénni a schopní konať. Nechceme si nechať porúčať, ale ísť vlastnou cestou, ktorú si budeme môcť geopoliticky určiť."


Tento program je postavený na nasledovných myšlienkach:  

  • Trvalé prekonanie korona-krízy
  • Silnejšia a inovatívnejšia Európa
  • Spravodlivá Európa
  • Trvalo udržateľná Európa
  • Európa bezpečnosti a spoločných hodnôt
  • Európa silná vo svete

Predsednícke trio s Portugalskom a Slovinskom

Členské štáty, ktoré majú predsedníctvo, úzko pracujú v trojčlenných skupinách, ako tzv. „Predsednícke trio“. Táto forma bola zavedená v roku 2009 Lisabonskou zmluvou. Predsednícke trio formuluje dlhodobé ciele a vypracúva spoločný program s témami a najdôležitejšími otázkami, s ktorými sa Rada bude zaoberať v nasledujúcich 18 mesiacoch.  Na základe tohto programu každá z týchto troch krajín vypracuje svoj vlastný detailný 6-mesačný program. Nemecko otvára nové predsednícke trio, v rámci ktorého budú v roku 2021 v predsedníctve nasledovať najprv Portugalsko a potom Slovinsko. 


Úlohy predsedníctva

Predsedníctvo zodpovedá za napredovanie rokovaní Rady v oblasti právnych predpisov, za kontinuitu agendy EÚ, za riadny priebeh legislatívnych procesov a za spoluprácu členských krajín. Pritom musí vystupovať ako čestný a neutrálny sprostredkovateľ.

Predsedníctvo má v zásade dve úlohy:

1. Plánovanie a vedenie zasadnutí Rady a jej prípravných grémií

Predsedníctvo vedie rokovania rôznych zložení Rady (s výnimkou Rady pre zahraničné veci) a jej prípravných grémií, ku ktorým patria stále výbory, ako Výbor stálych predstaviteľov, pracovné skupiny a odborné výbory.

Predsedníctvo dohliada na riadny priebeh rokovaní a na správne uplatňovanie rokovacieho poriadku a pracovných metód Rady.

Okrem toho organizuje rôzne formálne i neformálne rokovania v Bruseli i vo vlastnej krajine.

2. Zastupovanie Rady vo vzťahoch s ostatnými orgánmi EÚ

Predsedníctvo zastupuje Radu vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ, najmä Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Jeho úlohou je usilovať sa o dosiahnutie dohody o legislatívnych spisoch prostredníctvom trialógov, neformálnych rokovaní a zasadnutí Zmierovacieho výboru.

Predsedníctvo úzko koordinuje svoju činnosť:

  • s predsedom Európskej rady
  • s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Predsedníctvo podporuje ich činnosť a niekedy ho možno požiadať o vykonanie určitých úloh pre vysokého predstaviteľa, ako napríklad o zastupovanie Rady pre zahraničné veci pred Európskym parlamentom alebo o predsedanie tejto Rade, keď rokuje o otázkach spoločnej obchodnej politiky.

Na začiatok stránky