Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Informácie k cestovným obmedzeniam a karanténe v Nemecku

Cestujúci pred testovacím centrom na letisku

Testovanie na Covid na nemeckých letiskách, © dpa / Sven Simon

23.04.2021 - Článok

Z dôvodu pandémie Covid-19 zaviedli mnohé krajiny obmedzenia pri vstupe z iných krajín. Po príchode z rizikových oblastí platí povinnosť digitálnej registrácie a testu na koronavírus  a prípadná karanténa – v závislosti od nariadenia platného v danej spolkovej krajine.

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky platí:

Aktuálne opatrenia, platné pre vstup na územie Slovenskej republiky od 19.04.2021, sú zverejnené na stránke: www.korona.gov.skPri cestovaní do Nemecka platí:

Obmedzenia pri vstupe

Týmto sa zmenia aj podmienky vstupu na územie Nemecka:

Osoby, ktoré sa v uplynulých 10 dňoch pred vstupom na územie Nemecka zdržiavali v rizikovej oblasti, sa musia najneskôr 48 hodín po vstupe na územie Nemecka preukázať negatívnym výsledkom antigénového, alebo PCR testu na Covid-19. Odber testu nesmie byť starší ako 48 hodín pred vstupom na územie Nemecka. Výsledok testu musí byť v nemeckom, anglickom, alebo francúzskom jazyku. Pre osoby, ktoré vstupujú na územie Nemecka leteckou dopravou, platia pôvodné pravidlá testovania pred odletom, nezávisle od toho, či sa zdržiavali v rizikovej oblasti.

Dôležité: Nie je rozhodujúce (iba) miesto odchodu, ale všetky miesta, kde ste ste za zdržiavali za posledných 10 dní. Nakoľko bolo Slovensko do 11. apríla považované za oblasť s vysokou incidenciou, je preto možné, že v prípade kontroly na hranici bude do 21. apríla ešte stále potrebné predložiť negatívny výsledok testu.

Pre osoby prichádzajúce z oblastí s vysokou incidenciou a z rizikových oblastí, platí navyše podľa pravidiel jednotlivých spolkových krajín 10 dňová karanténa. Túto je možné predčasne ukončiť druhým testovaním. Druhé testovanie smie byť spravidla vykonané najskôr piaty deň po vstupe na územie Nemecka. Negatívnym výsledkom testu je karanténa ukončená.

Keďže tieto pravidlá si určuje každá spolková krajina osobitne, odporúčame informovať sa o aktuálnych nariadeniach v príslušnej spolkovej krajine do ktorej smeruje cesta, alebo v ktorej sa osoba zdržiava.

Pri vstupe osôb na územie Nemecka, ktoré sa zdržiavali v rizikových oblastiach  (neplatí pre oblasti s vysokou incidenciou, alebo vírusovým variantom) a prichádzajú cestnou, alebo lodnou dopravou, platí pre nasledovné osoby výnimka, kedy nie je nutné predložiť výsledok testu na Covid-19:

 1. Osoby, ktoré prechádzali cez rizikovú oblasť bez zastavenia.
 2. Osoby, ktoré budú cez Nemecko iba prechádzať a najrýchlejšou cestou územie Nemecka opustia.
 3. Osoby, ktoré sa v rámci cezhraničného styku zdržiavali v rizikovej oblasti menej ako 24 hodín, alebo sa v Nemecku budú zdržiavať menej ako 24 hodín.
 4. Osoby, ktoré nutne zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, koľajovou, lodnou, alebo leteckou dopravou, za dodržania príslušných ochranných a hygienických nariadení.
 5. Osoby, ktoré sú súčasťou oficiálnych delegácií a vracajú sa letecky naspäť do Nemecka cez terminály letísk Berlín-Brandenburg, alebo Kolín/Bonn, pričom sa v rizikovej krajine nezdržiavali viac ako 72 hodín.
 6. Osoby, ktoré sa v Nemecku nezdržia viac ako 72 hodín:

  - pokiaľ idú navštíviť príbuzných 1. stupňa, manžela, manželku, partnera, partnerku, alebo cestujú kvôli striedavej starostlivosti,

  - pokiaľ cestujú pracovne a ich pracovná činnosť je nevyhnutná pre udržanie verejného zdravia a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa, za dodržania príslušných ochranných a hygienických nariadení,

  - pokiaľ sa jedná o diplomatov a konzulárnych pracovníkov, volených zástupcov ľudu a členov vlád, za dodržania príslušných ochranných a hygienických nariadení,

  - pokiaľ sa jedná o príslušníkov polície členských krajín Schengenu.

 7. Pendleri za dodržania príslušných ochranných a hygienických nariadení, t.j.:

  - osoby, ktoré majú bydlisko v Nemecku, alebo v rizikovej oblasti,

  - osoby, ktoré z dôvodu štúdia, práce, alebo vzdelávania musia vstúpiť do Nemecka, alebo do rizikovej oblasti,

  - osoby, ktoré sa pravidelne, minimálne jeden krát do týždňa vracajú do svojho bydliska.

 8. Príslušníci alebo zamestnanci domácich, alebo zahraničných ozbrojených síl, pokiaľ spadajú pod § 54 a) Zákona o ochrane pred infekciami (Infektionsschutzgesetz).
 9. Príslušníci zahraničných ozbrojených síl so statusom NATO, alebo NATO – Mierové partnerstvo (PfP) a so statusom členstva v EU, ktorí cestujú do Nemecka služobne, alebo sa do Nemecka vracajú.  

Ďalšie informácie v rôznych jazykoch nájdete na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.


Všeobecné obmedzenia pri vstupe

Pre Nemecko platia podobne ako aj pre iné krajiny rôzne cestovné obmedzenia. Tieto vydáva Spolkové ministerstvo vnútra (BMI). Pred cestou sa preto informujte na stránkach BMI (v angličtine), ktoré nariadenia platia pri vstupe do  Nemecka pre krajinu, z ktorej prichádzate.

V zásade je možné pricestovať z nasledovných krajín:

 • Členské štáty Európskej únie
 • Asociované štáty Schengenu: Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko
 • Ďalšie krajiny, z ktorých je na základe epidemiologického vyhodnotenia Európskou úniou možný vstup

Príchod z ostatných krajín je možný len vo výnimočných prípadoch, za predpokladu, že je to nevyhnutné.


Digitálna registrácia

Cestujúci, ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v rizikovej oblasti, v oblasti s vysokou incidenciou, alebo v oblasti s vírusovým variantom, sú povinní sa po vstupe do Nemecka registrovať www.einreiseanmeldung.de a potvrdenie o tejto registrácii mať neustále pri sebe.

Pre cestujúcich prichádzajúcich z oblastí s vírusovým variantom platí táto povinnosť vždy. Pri príchode z krajín s vysokou incidenciou existujú určité výnimky. Najmä sú z tejto povinnosti vyňaté osoby, ktoré iba cestovali cez rizikovú krajinu bez zastavenia.

Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch nebola možná digitálna registrácia, musia cestujúci namiesto toho vyplniť náhradný prihlasovací formulár (v nemčine).

Ďalšie info nájdete tu: Merkblatt (v angličtine) alebo Merkblatt (v češtine) PDF / 652 KB  alebo stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).


Covid-test pri príchode

Cestujúci, ktorí dovŕšili vek 6 rokov a ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v rizikovej oblasti, alebo v oblasti s vysokou incidenciou, sa musia už pri vstupe do Nemecka preukázať testom na Coronavirus SARS-CoV-2 a na žiadosť príslušných orgánov ho kedykoľvek predložiť.

Cestujúci, ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v inej rizikovej oblasti  (nie v dvoch hore spomínaných), musia byť schopní predložiť najneskôr 48 hodín po vstupe do Nemecka výsledok testu a preukázať sa ním na žiadosť príslušných orgánov.

Zoznam všetkých rizikových krajín nájdete na stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine).

Test na žiaden pád nesmie byť urobený viac ako 48 hodín pred vstupom do Nemecka (myslí sa tým čas vykonania testu). Výsledok testu musí byť vo forme vytlačeného dokumentu, alebo elektronického dokumentu v nemeckom, anglickom, alebo francúzskom jazyku. Detaily ohľadom testu nájdete na stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine). Výsledok testu si treba uchovať 10 dní po vstupe do Nemecka.

Pri cestách z oblastí s vírusovým variantom v zásade neplatia žiadne výnimky. Tranzitní cestujúci prichádzajúci z oblastí s vysokou incidenciou a z ostatných rizikových krajín môžu byť za určitých podmienok vyňatí z povinnosti registrácie, testovania a karantény. Sem patrí tranzit bez zastavenia v rizikovej krajine, alebo tranzit cez Nemecko najkratšou cestou, napríklad s potvrdením letu do ďalšej krajiny.  

Odhliadnuc od vykonania testu môže platiť povinná karanténa v závislosti od nariadení jednotlivých spolkových krajín.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).


Karanténa

Karanténne predpisy si určujú v Nemecku jednotlivé spolkové krajiny. Tieto sa vydávajú na základe vzorovej vyhlášky a obsahujú vlastné špecifické nariadenia.

Keďže tieto nariadenia sú v každej spolkovej krajine odlišné, odporúča sa pred cestou pozorne prečítať najmä karanténne opatrenia a povinnosť testovania; tieto informácie nájdete na stránkach ministerstiev zdravotníctva jednotlivých spolkových krajín, alebo správ senátov. K týmto nariadeniam viď nižšie alebo nájdete na stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine).

Karanténne nariadenia

V zásade platí:

Cestujúci, ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v rizikovej oblasti, v oblasti s vysokou incidenciou, alebo v oblasti s vírusovým variantom, sú povinní

Ďalšie informácie nájdete na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).

Výnimka: tranzit

Povinnosť domácej karantény neplatí pri tranzite, v takomto prípade ale platí, že treba Nemecko urýchlene opustiť. Aj tu však treba prihliadať na nariadenia jednotlivých spolkových krajín.

Výnimka: negatívny výsledok testu po 5 dňoch

10 dňová domáca karanténa môže byť podľa platných nariadení jednotlivých spolkových krajín najskôr po piatich dňoch po príchode do Nemecka ukončená negatívnym výsledkom testu na Coronavirus SARS-CoV-2.


Letecká preprava

Od 30. marca 2021 sa musia v zásade všetky osoby, ktoré cestujú letecky do Nemecka, preukázať negatívnym testom na Covid-19, nezávisle od toho, z akej krajiny prilietajú. Výnimka tu platí len pre osoby mladšie ako 6 rokov a pre posádky lietadiel. Negatívny výsledok testu je pasažier povinný predložiť príslušnej leteckej spoločnosti pred odletom . 

Testu sa treba podrobiť na testovacom mieste v príslušnej krajine, najskôr 48 hodín pred príletom do Nemecka (od odobratia vzorky).  V krajinách, v ktorých testovanie nie je možné, môže pasažierov otestovať príslušná letecká spoločnosť, alebo tretí subjekt. 

Uznávané sú zásadne postupy NAAT (Nucleic Acid Amplification Technology), čiže testy PCR, LAMP, TMA, ako aj antigénové testy. Antigénové testy sú uznávané vtedy, ak spĺňajú minimálne kritériá, odporúčané WHO. Testy na protilátky nie sú uznávané. 

Pasažier musí byť na žiadosť príslušných orgánov schopný preukázať sa týmto testom po prílete do Nemecka ešte ďalších 10 dní. 

Ďalšie informácie k povinnosti testovania pri  leteckej doprave nájdete na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva: Bundesgesundheitsministerium (len v nemčine).


Nariadenia spolkových krajín

Informácie ku karanténnym nariadeniam jednotlivých spolkových krajín nájdete tu:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

ThüringenNa začiatok stránky