Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Oblasti činnosti veľvyslanectva

Budova Nemeckého veľvyslanectva Bratislava © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Budova Nemeckého veľvyslanectva Bratislava, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Článok
Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave je oficiálnym zastúpením Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike. Okruhy jeho pôsobenia zahŕňajú všetky oblasti bilaterálnych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom, pričom ústrednými témami sú zahraničná, bezpečnostná a európska politika, hospodárstvo a kultúra. Najdôležitejším cieľom pôsobenia veľvyslanectva je podpora priateľských a dobrých susedských vzťahov medzi našimi krajinami.

Politický referát

Plenárna zasadacia sieň Nemeckého spolkového snemu © dpa
Plenárna zasadacia sieň Nemeckého spolkového snemu© dpa

V kompetencii politického referátu veľvyslanectva sú všetky otázky týkajúce sa politickej spolupráce medzi Nemeckom a Slovenskou republikou. Referát udržiava kontakty s predstaviteľmi vlády, členmi parlamentu, politickými stranami a expertami. Pravidelne podáva správy o slovenskej vnútornej a zahraničnej politike Spolkovému ministerstvu zahraničných vecí a spolkovej vláde a pripravuje bilaterálne rozhovory a rokovania. Osobitný význam má pritom spolupráca so Slovenskou republikou v otázkach EÚ a NATO, a v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Politický referát má vo svojej kompetencii aj protokolárne záležitosti, t.j. prípravu a realizáciu programu návštev na najvyššej úrovni.

Pracovník poverený európskymi záležitosťami na veľvyslanectve má vo svojej kompetencii všetky otázky týkajúce sa EÚ. Za týmto účelom je v kontakte s oficiálnymi inštitúciami v Slovenskej republike a informuje o aktuálnom dianí na Slovensku.

Vedúci referátu:
veľvyslanec Joachim Bleicker
(všeobecné politické otázky)

Poverený európskymi záležitosťami:
veľvyslanecký radca Peter Primus, stály zástupca veľvyslanca

K téme „Politika“


Hospodársky referát

„Future Work Lab“ Fraunhoferovho inštitútu © dpa
„Future Work Lab“ Fraunhoferovho inštitútu© dpa

Referent pre hospodárstvo zastupuje nemecké záujmy voči vládnym inštitúciám a združeniam v krajine svojho pôsobenia. Sleduje a analyzuje celkový hospodársky vývoj na Slovensku, podporuje vzájomné vzťahy medzi vládnymi inštitúciami, združeniami a podnikmi na Slovensku a udržiava kontakty s nemeckými investormi v krajine. Podporuje a sprevádza nemecké politické a hospodárske delegácie a v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a korešpondentom Germany Trade & Invest (GTAI) so sídlom v Prahe resp. s ich centrálami v Berlíne a Bonne poskytuje firmám informácie a pomoc.

Vedúci referátu:
veľvyslanecký radca Peter Primus, stály zástupca veľvyslanca

K téme „Hospodárstvo“


Tlačový referát

Mikrofóny na tlačovú konferenciu off-record © dpa
Mikrofóny na tlačovú konferenciu off-record© dpa

Tlačový referát Nemeckého veľvyslanectva Bratislava informuje médiá a verejnosť na Slovensku o pozíciách spolkovej vlády, predovšetkým v bilaterálnom a regionálnom vzťahu a o Nemecku všeobecne.

Na dennú aktívnu prácu s tlačou a verejnosťou sa využívajú sociálne médiá. Výstupy nemeckého veľvyslanectva nájdete tu:

Ďalšou úlohou tlačového referátu je pozorovanie médií na Slovensku a vyhodnocovanie ich spravodajstva.

Vedúci referátu:
Marian Gordzielik


Kultúrny referát

Buddy Baer pred Nemeckým veľvyslanectvom Bratislava © Deutsche Botschaft Pressburg
Buddy Baer pred Nemeckým veľvyslanectvom Bratislava© Deutsche Botschaft Pressburg

Kultúrny referát Nemeckého veľvyslanectva koordinuje nemeckú zahraničnú kultúrnu a vzdelávaciu politiku (AKBP) na Slovensku. Podporuje vedomosti a znalosti o umení, kultúre, vzdelávaní a vede v Nemecku.

Referát kultúry podporuje prehlbovanie kultúrnych vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou. K tomu patrí aj spolupráca s príslušníkmi nemeckej menšiny na Slovensku alebo podpora nemčiny ako cudzieho jazyka.

Kultúrny referát podporuje aj komunikáciu a priamy kontakt medzi ľuďmi z Nemecka a Slovenska – žiakov, študentov, učiteľov, vedcov, žurnalistov, bloggerov, umelcov, kreatívcov, tvorcov kultúry, dobrovoľníkov,…

Vedúci referátu:
Marian Gordzielik


Právny a konzulárny referát

Služby právneho a konzulárneho referátu © Photothek.de
Služby právneho a konzulárneho referátu© Photothek.de

Úlohou právneho a konzulárneho referátu,  „konzulárneho oddelenia“  Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, je poskytnovanie rád a pomoci  Nemcom na Slovensku. Je  v  mnohých právnych záležitostiach najdôležitejším kontaktným miestom pre  nemeckých občanov žijúcich na Slovensku. Právny a konzulárny referát veľvyslanectva pokytuje v rámci opatery zahraničným Nemcom širokú paletu služieb, či už v záležitostiach týkajúcich sa pasov, matričných listín, zmeny mena, štátneho občianstva, overovania alebo notárskych úloh, akými sú overovania vo veciach adopcie, dedičstva, priznania otcovstva alebo zverenia dieťaťa do starostlivosti. Patrí sem samozrejme aj pomoc Nemcom v prípade núdze a starostlivosť poskytovaná nemeckým väzňom. Pre iných ako nemeckých občanov je predovšetkých vízové oddelenie kontaktým miestom v otázkach vízových a pobytových. Popri servise pre občanov patrí k úlohám konzulárneho oddelenia aj pomáhať nemeckým inštitúciám a súdom v právnych konaniach so Slovenskom, ako aj a poskytovanie úradnej pomoci a právnych informácií.

Vedúci referátu:
Gerhard Manderla


Oddelenie vnútornej správy

Hospodárska správa /administratíva © picture alliance
Hospodárska správa /administratíva© picture alliance

Oddelenie vnútornej správy zabezpečuje všetky vnútropodnikové úlohy veľvyslanectva. Patria sem organizačné, technické a bezpečnostné otázky ako aj administratíva veľvyslanectva a rezidencie, materiálové obstarávanie, personálne záležitosti, financie a komunikačné zariadenia. Vedúci oddelenia vnútornej správy sa označuje ako "kancelár" alebo "kancelárka".

Vedúca Oddelenie vnútornej správy:
Herta Maria David-KleinŠtáb pridelenca obrany

Bundeswehr nástup pri vlajke © dpa
Bundeswehr  nástup pri vlajke© dpa

Štáb pridelenca obrany pracuje na vojensko-politických, vojenských, obranno-technických a zbrojársko-hospodárskych úlohách Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.

Ako vedúci štábu vojenského pridelenca má pridelenec obrany kontakt na slovenské ministerstvo ozbrojených síl a na slovenské ozbrojené sily v krajine.

K popredným úlohám pridelenca obrany patrí poradenstvo pre veľvyslanca vo všetkých bezpečnostných a vojensko-politických otázkach a spolupráca medzi slovenským ozbrojenými silami a Bundeswehrom.

Pridelenec obrany:  
podplukovník gšt. Joachim Schmidt

Ďalšie informácie o bezpečnostnej politike Spolkovej republiky Nemecko a k Bundeswehru nájdete na nasledujúcich stránkach:

Webová stránka Bundeswehru (v nemeckom jazyku)

Webová stránka Spolkového ministerstva obrany (v anglickom jazyku)